Документи
Членські внески та квитки
 

 

 

 

Затверджено
Рішенням Правління

ВМГО «ЄМУ»
від «10» грудня 2011 р.
№ 12

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про членські внески та членські квитки
ВМГО «Європейська молодь України»

 

Положення про членські внески та членські квитки ВМГО «Європейська молодь України» розроблене відповідно до Статуту ВМГО «Європейська молодь України».

 

Положення визначає порядок сплати щорічних членських та інших внесків членами Організації, а також питання оформлення та видачі членських квитків членам Організації.

 

Визначення термінів.

 

Терміни, в тому числі з великої букви, вживаються у цьому Положенні в наступному значенні:

 

Організація - ВМГО «Європейська молодь України».

 

Осередки - осередки Організації.

 

Внески– вступні, щорічні членські внески, благодійні, цільові та інші внески, розмір та порядок сплати яких встановлений цим Положенням.

 

Заявник- особа, яка подала заяву про вступ до Організації .

 

Положення - Положення про членські внески та членські квитки ВМГО «Європейська молодь України».

 

Стаття 1. Загальні положення


1.1.  Члени Організації при вступі до Організації сплачують вступний членський внесок та в подальшому сплачують щорічні членські внески.
1.2  Грошові надходження від внесків членів Організації використовуються Організацією для реалізації її статутної мети та завдань, реалізації проектів та програм тощо.

1.3. Членські внески поділяються на вступні, щорічні, благодійні і цільові.

Стаття 2. Розмір вступного та щорічного членського внеску


2.1.  Розмір вступного членського  внеску становить:

  • 25 гривень.

2.2. Розмір щорічного членського  внеску становить:

  • 25 гривень.

 

Стаття 3. Порядок сплати членських внесків

 

3.1.  Вступний членський внесок сплачується заявником у повному обсязі на протязі 30 календарних днів після отримання повідомлення про прийом до Організації (набуття членства).

3.1.1. Сплата вступного членського внеску не звільняє члена Організації від обов’язку сплатити щорічний членський внесок у порядку, визначеному цим Положення.

3.2. Щорічний членський внесок сплачується членом Організації у повному обсязі щороку у термін до 01 березня поточного року.

3.2.1. За 2 (два) місяці до закінчення членського року Секретаріат Організації розсилає членам Організації повідомлення про необхідність сплати щорічних членських внесків.

3.3. Членські внески сплачуються на розрахунковий рахунок Організації у безготівковому порядку.

3.4. Доказом сплати членського внеску є копія платіжного доручення на перерахування членського внеску з відміткою установи банку або копія квитанції установи банку.

3.5. Для підтвердження сплати  членського внеску, члени Організації надсилають до Секретаріату копію платіжного доручення на перерахування внеску з відміткою установи банку або копію квитанції про сплату. Допускається збір членських внесків у місцевому осередку з подальшим перерахуванням на рахунок Організації з наданням списку, затвердженого Головою  місцевого осередку.

3.6. Вступний та щорічні членські внески вважаються сплаченими з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок Організації.

3.7. Вчасність, правильність та своєчасність сплати вступних та щорічних членських внесків контролює Секретаріат Організації.

3.8. При сплаті членських внесків, члени Організації зобов'язані чітко вказувати вид платежу і належність до осередку (для вступних і щорічних внесків) у платіжних документах:

3.8.1.  вступний членський внесок, осередок;
3.8.2.  щорічний членський внесок, осередок;
3.8.3.  благодійний внесок;
3.8.4.  цільовий внесок на [назва заходу, проекту, програми].

 

Стаття 4. Звільнення від сплати внесків, зменшення розміру внесків,  розстрочка та відстрочка сплати внесків

 

4.1.  Почесні члени Організації звільняються від сплати щорічного членського внеску за бажанням.

4.2.  У випадках, передбачених пп. 3.7.  та 3.9. Правління Організації може надати членам такі пільги:
-  розстрочка сплати щорічних членських внесків;
-  відстрочка сплати щорічних членських внесків;
-  зменшення розміру щорічних членських внесків;
-  звільнення  від сплати вступних та/або щорічних членських внесків.

Рішення  Правління Організації щодо надання пільг при сплаті внесків приймається у кожному випадку окремо на підставі поданої заявником заяви, крім випадку, передбаченого п. 3.9.  Рішення Правління Організації, крім випадку, передбаченого п. 4.7.1., діє протягом членського року, в якому була подана заява.

4.3.  Розстрочка або відстрочка сплати щорічних членських внесків надається у випадках, передбачених п. 4.7.2.

4.4.  Розстрочка передбачає оплату щорічного внеску частками. Розмір першого платежу щорічного внеску має становити не  менше половини щорічного внеску.

4.5.  Відстрочка встановлюється Правлінням Організації на підставі поданої заявником заяви на строк не більше трьох місяців.

4.6.  За клопотанням заявника Правління Організації може зменшити розмір щорічного внеску, що має бути сплачений заявником, або звільнити заявника від сплати щорічного  внеску.

4.7  Випадками, за яких Правління Організації може надати пільги, є:
4.7.1.  вагомі професійні досягнення особи, що подала заяву про вступ до Організації;
4.7.2.  скрутне матеріальне становище особи, що подала заяву про вступ до Організації.

4.8.  Заяви розглядаються Правлінням Організації у місячний термін.
Особам, щодо яких Правлінням Організації прийняте рішення, надсилається повідомлення про відповідне рішення.

4.9.  За поданням Голови ОрганізаціїПравління Організації може прийняти рішення про надання пільг при сплаті внесків особам, що надали значну матеріальну допомогу Організації. У цьому випадку подання заяви про надання пільг не вимагається.

 

Стаття 5.  Відповідальність за несплату членських внесків

5.1.  У випадку несплати вступного членського внеску у визначений строк  або несплати щорічного внеску до 01-го березня  без відповідного рішення Правління Організації членство в Організації втрачається, про що Секретаріат направляє повідомлення члену Організації.

5.2.  Членство в Організації може бути поновлене на умовах, передбачених Статутом  Організації, шляхом повторного вступу до Організації за умови сплати  вступного членського внеску.

 

Стаття 6. Членський квиток

6.1. Зразок членського квитка затверджується Правлінням Організації.

6.2. Членський квиток повинен містити:

  1. Фото члена Організації із розбірливим виглядом обличчя.
  2. Повну назву Організації.
  3. П.І.Б. члена Організації.
  4. Дату вступу в Організацію.
  5. Номер квитка, який складається з 6 цифр і проставляється згідно наскрізної нумерації квитків (000001 і т.д.).
  6. Інформацію про осередок у вигляді скороченої назви адміністративно-територіальної одиниці, де розташовано осередок, і ставиться поряд з номером  (м. Київ – КВ, м. Севастополь – СВ, АР Крим – АРК, Вінницька область – ВН, Волинська область – ВЛ, Дніпропетровська область – ДН,  Донецька область – ДО, Житомирська область – ЖТ, Закарпатська область – ЗК, Запорізька область – ЗП, Івано-Франківська область – ІФ, Київська область – КО, Кіровоградська область – КР, Луганська область – ЛГ, Львівська область – ЛВ, Миколаївська область – МК, Одеська область – ОД, Полтавська область – ПЛ, Рівненська область – РВ, Сумська область – СМ, Тернопільська область – ТР, Харківська область – ХР, Херсонська область – ХЕ, Хмельницька область – ХМ, Черкаська область – ЧР, Чернівецька область – ЧН, Чернігівська область – ЧГ.

7.  Членські квитки видаються Секретаріатом Організації  (Секретаріатом осередку) члену під розпис.

8. Членський квиток є власністю Організації і підлягає поверненню у разі виходу члена з Організації.

 

Стаття 7. Благодійні та цільові внески

 

7.1  Члени мають право передавати Організації в будь-який звітний період та в будь-якому розмірі благодійні внески (понад встановленої суми членських внесків) на реалізацію статутної мети та завдань Організації та робити цільові внески для реалізації проектів та програм в рамках статутної діяльності Організації.

 

Стаття 8. Інші положення

 

8.1. 50% членських внесків, що поступила від членів відповідного осередку, підлягають наданню у розпорядження відповідного осередку на його статутні потреби.

8.2.  Правомірність використання коштів, що поступили на рахунок Організації від її членів, не рідше одного разу на 2 (два) роки перевіряються Ревізійною комісією Організації. Про результати перевірок Ревізійна комісія доповідає Правлінню Організації та З’їзду Організації.

 

Стаття 6. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до цього Положення

6.1.  Положення затверджується Правлінням Організації.

6.2.  За рішенням Правлінням Організації  до цього Положення можуть бути внесені зміни та доповнення.

 

Стаття 7.Набрання чинності

7.1. Це Положення набирає чинність з 01 січня 2012 року.

 


АНОНСИ ПОДІЙ
11.08.2015
Терміновий відбір учасників Академії Ліберального Майбутнього в Талінні,  Естонія! 30 серпня-1 вересня 2015 року. Всі витрати відшкодовуються. Можливість подати заявку є лише сьогодні (11 серпня2015) до 22:00! Заявки відправляти на: euroyouth_int@ukr.net Лише для членів ВМГО "ЄМУ" Вільна англійська - обов"язкова! Організатори - фонд політичних досліджень Європейський Ліберальний форум, Фонд Фрідріха Науманна, партія VVD (Нідерланди) і Академія Лібералізму Естонії, разом з правлячою ліберальною Естонською партією реформ. Програма передбачає тренінг з переговорів, лекції про ліберальні реформи, про електронний уряд, візит до Парламенту, розмову з депутатами, візит до Центру Кібер-безпеки НАТО.    
Докладніше >>>
05.05.2016
Молодіжний безпековий форум 2016 Interested in current Ukrainian security threats – and their global implications? What are the regional crises and conflicts and what impacts do they have on Ukrainian security? What reforms are being implemented in Ukraine to resolve the current crises? Interested in migration crises and gender equality issues? What does NATO do in Ukraine? These are just some of the questions the YOUNG UA Security Forum 2016 will examine and debate from 9th to 16th July 2016 at a Special Training Center of National Academy of Internal Affairs at Vita Poshtova, Kyiv, Ukraine. The week will host numerous diplomats, academics and researchers in order to ensure an insightful and exciting debate.  The topics will be presented through lectures, panel debates, workshops and discussion, and you will have an unprecedented opportunity to have a unique cultural experience in Kyiv, Ukraine. Please do not hesitate to contact us! Invitation here: https://drive.google.com/open?id=0B6z8E5e30iK9MEtNeTlhaXdnUms  Programme here: https://drive.google.com/open?id=0B6z8E5e30iK9MC1uQzRhbnN4NEE Apply here: https://docs.google.com/forms/d/1Dl1e1XvCRdcR3EE4bBeIji-bshOKmJKFC1l_h3Zq8bs/edit?usp=forms_home&ths=true  
Докладніше >>>
09.04.2017
Європейська молодь України повідомляє, що Міжнародна федерація ліберальної молоді IFLRY, парасолькова організація ЄМУ, запрошує на Генеральну Асамблею та семінар в Фесалоніках, Греція. Якщо ви бували на заходах ІФЛРІ - то ви можете також спробувати балотуватись на посаду Віце-Президента. Деталі щодо правил участі (в т.ч. фінансові) - за посиланням (англійською мовою). http://www.iflry.com/open-call-delegates-and-participants-for-our-general-assembly-and-seminar-in-thessaloniki-greece-june-2017/ Хто хоче подаватись - пишіть нам запитання  в приватні повідомлення на сторінці фейсбук:   https://www.facebook.com/euroyouth.org.ua #EYU #IFLRY
Докладніше >>>


ВСТУПИТИ В ОРГАНІЗАЦІЮ


ЗРОБИТИ ВНЕСОК


СОЦОПИТУВАННЯ
Чи подобається Вам новий сайт ЄМУ

 Так
 Ні
 Могли зробити і кращий

 
Чи повинна мати вплив на переговори про асоціацію з ЄС внутрішня ситуація на Україні?

 повинна
 не повинна
 мені байдуже

 
© 2007 – 2011 Європейська молодь України Зроблено в FOBS За підтримки МФ «Відродження»
Українськіреферати в онлайн бібліотеці