Документи
Статут
 

 

„ЗАРЕЄСТРОВАНО”

Головним управлінням юстиції у місті Києві

 «05» червня 2007 року

Свідоцтво №   0043-2007 Г.О.

„ЗАТВЕРДЖЕНО”

Установчою конференцією

молодіжної громадської організації

«Об’єднання «Європейська молодь України»

Протокол № 1  від «19» травня 2007 року

„ЗАРЕЄСТРОВАНО”

Міністерством юстиції України

Наказ  від  «28»  листопада 2008  року

№   2050/5, Свідоцтво №   3001

„ЗАТВЕРДЖЕНО”

ІІ  З’їздом молодіжної громадської Організації «Об’єднання «Європейська молодь України»

Протокол №1 від «24» листопада 2007 року

„ЗАРЕЄСТРОВАНО”

Міністерством юстиції України

Наказ №   _________, від  «__» ___ 2011 року

Свідоцтво №   __________________

Директор Департаменту легалізації об’єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформагенств

______________  О.М.Семьоркіна

„ЗАТВЕРДЖЕНО”

ІІІ  З’їздом Всеукраїнської молодіжної громадської Організації «Об’єднання «Європейська молодь України» З

Протокол №1 від «16» жовтня 2010 року

 

 

Головуючий      _________        В.В. Іляшенко


 

СТАТУТ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІЖНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ОБ’ЄДНАННЯ

«ЄВРОПЕЙСЬКА МОЛОДЬ УКРАЇНИ»

(нова редакція)

ідентифікаційний код  35255371

Цей Статут визначає порядок діяльності, організації та ліквідації Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Об'єднання «Європейська молодь України», що створена на підставі рішення Установчої конференції Молодіжної громадської організації «Об'єднання «Європейська молодь Україна» від 19.05.2007 р.

Молодіжна громадська організація «Об'єднання «Європейська молодь України» зареєстрована Головним управлінням юстиції у м. Києві 05.06.2007 р., свідоцтво № 0043-2007г.о. як місцева громадська організація.

У зв'язку з поширенням діяльності Організації на територію всієї України IIЗ'їздом Молодіжної громадської організації «Об'єднання «Європейська молодь України» (протокол № 1 від 24.11.2007 р.) прийнято рішення про зміну статусу Організації та її назви.

Назва Організації змінена з «Молодіжна громадська організація «Об'єднання «Європейська молодь України» на «Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Об'єднання «Європейська молодь України».

Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Об'єднання «Європейська молодь України» продовжує свою діяльність відповідно до рішення  ІІІ З’їзду Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Об'єднання «Європейська молодь України»  (протокол №1  від 16.10.2010 р.).

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Об'єднання «Європейська молодь України» (далі за текстом - «Європейська молодь України» у відповідному відмінку, або Організація) є всеукраїнською молодіжною громадською організацією, яка створена на основі спільних інтересів громадян України для задоволення та захисту законних соціальних,економічних, творчих та інших інтересів своїх членів на основі принципів європейської демократії та лібералізму.

1.2.   «Європейська молодь України» діє із всеукраїнським статусом. Діяльність
«Європейської молоді України» поширюється на всю територію України.

1.3.  «Європейська молодь України» діє на засадах добровільності, рівноправності усіх
членів, самоврядування, законності та гласності.

1.4.З моменту державної реєстрації «Європейська молодь України» є юридичною особою,має круглу печатку, штампи та бланки з назвою Організації, відкриває поточні та іншірахунки в установах банків. «Європейська молодь України» зобов'язана вести
оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність в установленому законом
порядку. «Європейська молодь України» має також власну символіку та атрибути, зразкияких затверджуються Правлінням «Європейської молоді України». Символіка
реєструється в порядку, встановленому законодавством України.

1.5.   Організація діє по всій території України відповідно до Конституції України,
Загальної Декларації прав людини, іншого чинного законодавства України, міжнароднихдоговорів та цього Статуту.

1.6.Повна назва Організації:

 • українською мовою: Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Об'єднання «Європейська молодь України»;
 • російською мовою: Всеукраинская молодежная общественная организация «Объединение «Европейская молодежь Украины»;
 • англійськоюмовою: All-Ukrainian Youth Public Organization «EuropeanYouth of Ukraine».

Скорочена назва:

 • українською мовою: ВМГО «Європейська молодь України» або ВМГО «ЄМУ»;
 • російською мовою: ВМОО «Европейская молодежь Украины» или ВМОО «ЕМУ»;
 • англійськоюмовоюUYPO «European Youth of Ukraine» or UYPO «EYU».

 

1.7. Місцезнаходження Організації: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик 4, к. 19.

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1.   Основною метою «Європейської молоді України» є об'єднання громадян для
задоволення та захисту своїх соціальних, економічних, творчих та інших спільних
інтересів на засадах європейської демократіїта лібералізму.

2.2.Головними завданнями «Європейської молоді України» є:

 • сприяння поширенню у суспільстві ідеї європейської інтеграції України;
 • сприяння поширенню в Україні ліберальної ідеології;
 • всебічне сприяння економічній та культурній інтеграції України із Європейським співтовариством;
 • сприяння практичній реалізації програм, спрямованих на вирішення проблем дітей та молоді;
 • сприяння пропаганді здорового способу життя;
 • сприяння розвитку студентського самоврядування;
 • сприяння діяльності об'єднанням громадян, що відстоюють ідею реалізації державної політики на засадах європейської демократіїта лібералізму;
 • сприяння відродженню та популяризації української культурної спадщини;
 • сприяння розвитку міжнародної співпраці з демократичними організаціями Європи та світу.

2.3.З метою виконання статутних завдань «Європейська молодь України» у порядку,
передбаченому чинним законодавством, має право:

 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав;
 • розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
 • засновувати засоби масової інформації, здійснювати видавничу діяльність;
 • проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
 • брати участь у політичній діяльності;
 • виступати в якості спостерігача на виборах до органів державної влади та/або місцевого самоврядування, на місцевих чи всеукраїнських референдумах;
 • організовувати дозвілля молоді, проводити неприбуткові конференції, семінари, лекції, тренінги та творчі зустрічі молоді;
 • представляти та захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
 • одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;
 • вносити пропозиції до органів державної влади і управління;
 • здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством України, з метою виконання мети і завдань цього Статуту;
 • набувати та розпоряджатися майном та іншою власністю для здійснення своїх статутних завдань в порядку, визначеному чинним законодавством України;
 • отримувати фінансування за рахунок внесків (вступних, періодичних, цільових та будь-яких інших внесків членів Організації), безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, а також пасивних доходів та надходжень від основної діяльності створених Організацією підприємств, установ, організацій;
 • засновувати або вступати в міжнародні, всеукраїнські громадські (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України та цьому Статуту.
 • проводити інші заходи, що не суперечать чинному законодавству України.

 

3. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Членство в «Європейській молоді України» є індивідуальним та фіксованим.

3.2. Членом «Європейської молоді України» може бути кожен громадянин України, іноземець чи особа без громадянства, віком від 14 до 35 років, який є дієздатним у правовому відношенні, визнає та дотримується Статуту «Європейської молоді України», сплачує членські внески. Особи старшого віку можуть бути членами Організації за умови, якщо їх кількість не перевищує третину загальної кількості членів.

3.3. Прийом (вихід) членів до (з) Організації здійснюється за рішенням Правління «Європейської молоді України» на підставі особистої письмової заяви особи, що бажає стати членом Організації.

3.4. Членство в «Європейській молоді України» засвідчується членським квитком, зразок якого затверджується Правлінням «Європейської молоді України».

3.5. В Організації можливий інститут почесного членства. Надання статусу почесного члена здійснюється відповідно до Положення про почесне членство, затвердженого Правлінням.

3.6. Членство в «Європейській молоді України» припиняється:

 • при добровільному виході з Організації на підставі особистої письмової заяви, поданої до органу, що здійснив прийом;
 • у випадку виключення з Організації за порушення цього Статуту, вчинення дій, що завдають шкоди чи підривають авторитет «Європейської молоді України». Оцінку таким діям дає Правління Організації;
 • у разі несплати щорічних членських внесків у встановлені строки;
 • при визнанні особи недієздатною чи безвісно відсутньою у встановленому законом порядку;
 • у випадку набрання законної сили обвинувального вироку суду щодо члена «Європейської молоді України», який скоїв умисний злочин;

-  внаслідок смерті члена «Європейської молоді України». Рішення про припинення членства приймає Правління «Європейської молоді

України».

3.7.   У виняткових випадках Голова «Європейської молоді України» має право
призупинити членство в Організації будь-якої особи до моменту вирішення даного
питання Правлінням «Європейської молоді України». Таке рішення підлягає
затвердженню Правлінням «Європейської молоді України».

3.8.  У разі добровільного припинення членства в «Європейської молоді України»,
виключення члена з «Європейської молоді України», майно та кошти, передані таким
членом у власність Організації, поверненню не підлягають.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

 1. Права та обов'язки членів «Європейської молоді України» реалізуються в порядку, визначеному цим Статутом.
 2. Кожен член Організації має право:
 3. брати участь в управлінні «Європейською молоддю України» через участь у З'їзді у порядку, передбаченому цим Статутом;
 4. обирати та бути обраним до керівних органів «Європейської молоді України»;
 5. брати участь у заходах, що здійснюються «Європейською молодцю України», ініціювати створення місцевих осередків для виконання статутних завдань Організації;
 6. брати участь у семінарах та інших заходах, що організовуються та проводяться «Європейською молоддю України» на умовах, затверджених Правлінням;
 7. користуватися методичною, консультативною та іншою допомогою, яку може надати «Європейська молодь України», на умовах, затверджених Правлінням;
 8. одержувати методичну та організаційну допомогу у реалізації проектів, програм та заходів «Європейської молоді України»;
 9. вимагати розгляду на засіданнях З'їзду будь-яких питань, що стосуються діяльності «Європейської молоді України»;
 10. обговорювати будь-які питання діяльності «Європейської молоді України», вносити на розгляд «Європейської молоді України» пропозиції щодо вдосконалення її діяльності;
 11. одержувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність «Європейської молоді України»;
 12. публікувати свої наукові праці та наукові аналітичні статті;
 13. одержувати від «Європейської молоді України» допомогу для захисту своїх законних прав та інтересів на умовах, затверджених Правлінням;
 14. вийти з «Європейської молоді України» в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом.

4.3. Кожен член Організації зобов'язаний:

 • дотримуватись вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів Організації та виконувати рішення З'їзду, Правління та інших керівних органів «Європейської молоді України», які є обов'язковими для членів Організації та відповідають чинному законодавству України;
 • своєчасно сплачувати щорічні членські внески у розмірі та порядку, встановленому Правлінням;
 • брати активну участь у досягненні цілей та завдань «Європейської молоді України», всіляко сприяти «Європейської молоді України» у її діяльності;
 • дбати про зміцнення авторитету Організації, дотримуватись норм моралі та етичних засад суспільства;
 • не допускати дій, що дискредитують «Європейську молодь України»;
 • інформувати керівні органи «Європейської молоді України» про відомі їм факти, які можуть вплинути на діяльність «Європейської молоді України», а також про факти порушення цього Статуту;
 • нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами «Європейської молоді України» .
 • у разі припинення членства в Організації здати членський квиток та повернути матеріальні цінності, що знаходяться на балансі Організації і були передані особі в тимчасове користування.

 

5. СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1.  Організаційна структура «Європейської молоді України» складається з місцевих
осередків, що діють за територіальним принципом: первинних, міських та обласних
організацій (далі - місцеві осередки).

 1. Міські та обласні осередки засновуються не менш як десятьма особами.
 2. Первинні осередки засновуються не менш як трьома особами.
 3. Місцевий осередок вважається створеним з моменту його затвердження та постановки на облік Правлінням «Європейської молоді України».
 4. Місцеві осередки «Європейської молоді України» засновуються установчим з'їздом осередку, який скликається з ініціативи його засновників і на якому обираються його керівні органи.
 5. Місцеві осередки Організації можуть утворюватись за рішенням Правління з правом юридичної особи та реєструються в установленому законодавством порядку. Місцеві осередки Організації без статусу юридичної особи легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення про заснування, згідно з чинним законодавством України.
 6. Місцеві осередки Організації діють згідно з чинним законодавством України на основі цього Статуту, Положення про місцеві осередки «Європейської молоді України» та основі власних статутів прийнятих вищим керівним органом місцевого осередку та затверджених Правлінням Організації. Положення про місцеві осередки «Європейської молоді України» та Статути місцевих осередків повинні відповідати статутним документам Організації та узгоджуватись між собою.
 7. Місцеві осередки Організації очолюються головами місцевих осередків Організації.

 

6. ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1.Керівними органами «Європейської молоді України» є: З'їзд «Європейської молоді
України»,   Правління   «Європейської   молоді   України».   Виконавчими   органами

Європейської молоді України» є: Секретаріат «Європейської молоді України», Секретаріат з міжнародних відносин «Європейської молоді України». Контролюючим органом є Контрольно-ревізійна комісія «Європейської молоді України». Консультативно-дорадчим органом «Європейської молоді України» є Наглядова Рада «Європейської молоді України»та Координаційна Рада «Європейської молоді України».

6.2. Очолює «Європейську молодь України» Голова «Європейської молоді України».

6.3.Особи, віком понад 35 років, можуть входити до складу керівних органів Організації за умов, що їх кількість не перевищує третину від загального складу керівних органівОрганізації.

6.4. З'їзд «Європейської молоді України»:

 1. З'їзд Організації є її вищим керівним органом. Він скликається Правлінням Організації не рідше одного разу на два роки. Правління Організації також зобов'язане скликати З'їзд Організації на вимогу не менш як 2/3 членів Організації. У цьому випадку Правління Організації зобов'язане прийняти рішення не пізніше, ніж через місяць після отримання відповідної заяви від Голови Організації.
 2. Норму представництва делегатів на З'їзд Організації визначає Правління  «Європейської молоді України».

6.4.3.З'їзд є правомочним за умови присутності делегатів не менше ніж від 2/3 місцевих
осередків Організації. Форматом роботи З'їзду Організації є засідання.

 1. Головує на засіданні З'їзду Організації Голова «Європейської молоді України». У випадку відсутності Голови Організації на засіданні головує Перший заступник Голови Організації.
 2. У випадку відсутності Голови Організації, Першого заступника Голови Організації на засіданні головує Заступник Голови Організації.
 3. Робота З'їзду Організації протоколюється. Ведення протоколу забезпечує особа, призначена головуючим - секретар. Рішення, заяви, ухвали, резолюції З'їзду Організації вносяться до протоколу або складаються у вигляді окремого документу. Протоколи З'їзду Організації підписує головуючий та секретар.
 4. Проект порядку денного засідання З'їзду Організації розробляється Правлінням Організації. Остаточний порядок денний затверджується З'їздом Організації на початку його засідання з урахуванням пропозицій Правління Організації.
 5. Член Організації вважається таким, що бере участь у засіданні З'їзду Організації лише за умови реєстрації у реєстрі учасників, що засвідчується особистим підписом члена Організації.
 6. Будь-який член «Європейської молоді України» має право оглянути реєстр учасників З'їзду Організації.
 7. У випадку відсутності на засіданні З'їзду Організації кворуму, З'їзд Організації може прийняти лише рішення про перерву у засіданні або перенесення засідання.
 8. Засідання З'їзду Організації є відкритим для всіх членів Організації, в тому числі для відсутніх в реєстрі учасників З'їзду Організації.

6.4.12.З'їзд «Європейської молоді України»:

 • приймає Статут Організації, зміни та доповнення до нього;
 • визначає основні напрямки діяльності Організації;
 • розглядає найважливіші питання діяльності Організації;
 • обирає Голову «Європейської молоді України», Правління «Європейської молоді України», Контрольно-ревізійну комісію «Європейської молоді України» та її Голову терміном на два роки;
 • за поданням Голови «Європейської молоді України» обирає Першого заступника Голови «Європейської молоді України», заступника Голови «Європейської молоді України»,Голову Секретаріату «Європейської молоді України» терміном на два роки;

 - за пропозицією Голови «Європейської молоді України» затверджує терміном на два роки склад Наглядової ради;

- обговорює і затверджує звіти Голови Організації та Голови Контрольно-ревізійної комісії Організації;

- розглядає внутрішні питання діяльності «Європейської молоді України»;

- приймає рішення про створення комітетів (інших структурних підрозділів) Організації, які діють  на підставі  положень,  затверджених  Правлінням  «Європейської молоді України»;

- приймає   рішення   про   реорганізацію   Організації,   затверджує   передаточний

(розподільчий) баланс;

- приймає заяви, ухвали, резолюції щодо питань, пов'язаних із політичним, культурним, духовним, економічним життям України;

-     приймає рішення про ліквідацію Організації. У разі прийняття такого рішення, визначає чисельність членів ліквідаційної комісії та обирає їх, затверджує ліквідаційний

6.4.13. Рішення про затвердження змін до статуту, про реорганізацію чи ліквідацію Організації приймаються більшістю, не меншою ніж 3/4 від загальної кількості, присутніх зареєстрованих) на З'їзді Організації.

6.4.14.   Всі   інші   рішення   приймаються   простою   більшістю   голосів   присутніх зареєстрованих) на З'їзді Організації, крім тих, коли сам З'їзд Організації визначить іншу

процедуру.

6.5. Правління «Європейської молоді України».

 1. У період між З'їздами діяльністю «Європейської молоді України» керує Правління - постійно діючий колегіальний керівний орган «Європейської молоді України», що вирішує всі питання діяльності Організації, за винятком тих, які відносяться до компетенції З'їзду Організації.
 2. Правління Організації обирається на засіданні З'їзду Організації терміном на два

роки.

6.5.3.   До складу Правління Організації за посадами входять: Голова «Європейської молоді України», Перший заступник Голови «Європейської молоді України», заступникГолови «Європейської молоді України»,Голова Секретаріату «Європейської молоді України», Голова Секретаріатуз міжнародних відносин  «Європейської молоді України», а також особи, обрані на З'їзді Організації.

6.5.4. Засідання Правління Організації скликаються Головою «Європейської молоді України» не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо на них присутні більше половини членів Правління Організації.

 1. Рішення Правління Організації приймається відносною більшістю голосів від присутніх членів Правління Організації.
 2. Члени Правління Організації можуть бути обраними необмежену кількість разів. Член Правління Організації автоматично звільняється від обов'язків в разі припинення його членства в Організаціїабо у разі відсутності на засіданні Правління Організаціїпонад три рази поспіль без поважних на те причин.
 3. Перебіг терміну повноважень членів Правління Організації починається з моменту закінчення засідання З'їзду Організації, на якому обрано новий склад Правління Організації.
 4. Члени Правління Організації, термін повноважень яких закінчився, зберігають свої посади до обрання нових членів Правління Організації.
 5. Правління «Європейської молоді України»:
 6. представляє «Європейську молодь України» у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, підприємствами, установами організаціями як на території України так і за кордоном;
 7. за поданням Голови «Європейської молоді України» затверджує  Голову Секретаріату з міжнародних відносин «Європейської молоді України» та Голів Комітетів «Європейської молоді України»;
 8. за поданням Голови Секретаріату «Європейської молоді України» затверджує заступників ГоловиСекретаріату  «Європейської молоді України»та склад Секретаріату «Європейської молоді України»;
 9. за поданням Голови Секретаріату з міжнародних відносин «Європейської молоді України» затверджує заступників Голови Секретаріату  з міжнародних відносин  «Європейської молоді України» та склад Секретаріату з міжнародних відносин «Європейської молоді України»;
 10. скликає засідання З'їзду Організації;

-     встановлює норму представництва на З'їзд Організації;

- організовує підготовку засідань З'їзду Організації, підготовку порядку денного засідання З'їзду Організації;

- забезпечує виконання та контроль за виконанням рішень З'їзду Організації;

- здійснює розробку та затвердження Положення про Комітети «Європейської молоді України», Положення про місцеві осередки «Європейської молоді України», внутрішні документи Організації;

- скасовує рішення Голови Організації, Першого заступника Голови Організації, Заступника Голови Організації у разі їх невідповідності чинному законодавству України, цьому Статуту, а також, якщо вони суперечать інтересам діяльності Організації та меті її створення;

-     заслуховує та затверджує звіт Голови Організації про роботу в звітний період;

- затверджує положення про комітети (інші структурні підрозділи) «Європейськоїмолоді України»;

-  заслуховує та затверджує звіт Голів Комітетів Організації;

- визначає структуру, розмір та порядок сплати вступних та членських внесків, надання пільг при сплаті членських внесків;

-     затверджує бюджет, річний фінансовий звіт та бухгалтерський баланс, поточні плани діяльності Організації та заходи, необхідні для їх виконання;

здійснює підготовку та подання на затвердження З'їзду Організації щорічних доповідей щодо діяльності «Європейської молоді України» та виконання бюджету Організації;

-     здійснює прийом до Організації нових членів;

- провадить виключення членів з Організації у випадках та з підстав, передбачених цим Статутом;

- присвоює звання почесного члена «Європейської молоді України»;

-     затверджує зразки печатки, штампів та символіки Організації, а також зразок членського квитка «Європейської молоді України»;

- інші повноваження, віднесені до компетенції Правління Організації цим Статутом або рішеннями З'їзду Організації.

 6.6. Голова «Європейської молоді України».

 1. У період між З'їздами Організації, засіданнями Правління Організації, поточною діяльністю Організації керує Голова Організації.
 2. Голова Організації обирається на засіданні З'їзду «Європейської молоді України» терміном на два роки.
 3. Голова Організації:
 4. забезпечує загальне керівництво діяльністю Організації щодо реалізації її статутної мети та завдань;
 5. представляє Організацію у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими державними та не державними українськими, закордонними та міжнародними організаціями, підприємствами, приватними особами, діє від імені Організації без довіреності та вчиняє від імені Організації юридично значущі дії;

-    головує на засіданнях З'їзду Організації;

 • має право скликати позачергові засідання Правління Організації;
 • має право підписувати будь-які документи, що стосуються діяльності Організації;
 • підписує затверджені З'їздом Організації Статут «Європейської молоді України», зміни та доповнення до нього;
 • підписує фінансові та інші документи від імені Організації;

-   забезпечує   координацію   діяльності   місцевих   осередків,   створених   З'їздом

Організації комітетів, інших структурних підрозділів Організації;

-  відкриває та закриває рахунки в установах банків, укладає договори та угоди;

-     розпоряджається коштами та майном Організації в межах повноважень, визначених З'їздом Організації;

-  подає на затвердження З'їзду «Європейської молоді України» кандидатури: Першого заступника Голови «Європейської молоді України»та  Голови Секретаріату «Європейської молоді України»;

 • подає на затвердження Правління «Європейської молоді України» кандидатури: Заступника Голови «Європейської молоді України», Голови Секретаріату з міжнародних відносин «Європейської молоді України», кандидатури Голів Комітетів «Європейської молоді України»;
 • делегує частину своїх повноважень своєму Першому заступнику або Заступнику.

6.7.Перший заступник Голови «Європейської молоді України».

 1. Перший заступник Голови «Європейської молоді України виконує тимчасові та постійні доручення Голови Організації, обирається та звільняється за рішенням З'їзду Організації за поданням Голови Організації терміном на два роки. У разі припинення повноважень Голови Організації автоматично припиняє свої повноваження.
 2. Перший заступник Голови Організації:
 3. за письмовим дорученням Голови Організації виконує частину його повноважень;
 4. представляє Організацію у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими державними та не державними українськими, закордонними та міжнародними організаціями, підприємствами, приватними особами;
 5. за відсутності Голови Організації головує на засіданнях З'їзду Організації;
 6. має право скликати позачергові засідання Правління Організації;
 7. за дорученням Голови має право підписувати документи, що стосуються діяльності Організації;
 8. забезпечує координацію діяльності та контроль за діяльністю місцевих осередків, комітетів, інших структурних підрозділів Організації, створених на З'їзді Організації;
 9. надає Секретаріату Організації, Секретаріату з міжнародних відносин Організації, головам комітетів, керівникам інших структурних підрозділів Організації доручення, необхідні для належного виконання ним своїх повноважень.

6.8.Заступник Голови «Європейської молоді України».

 1. Заступник Голови «Європейської молоді України виконує тимчасові та постійні доручення Голови Організації, обирається та звільняється за рішенням Правління Організації за поданням Голови Організації терміном на два роки. У разі припинення повноважень Голови Організації автоматично припиняє свої повноваження.
 2. Заступник Голови Організації:
 3. за письмовим дорученням Голови Організації виконує частину його повноважень;
 4. представляє Організацію у відносинах з органами центральної та місцевої влади, іншими державними та не державними українськими, закордонними та міжнародними організаціями, підприємствами, приватними особами;
 5. за відсутності Голови Організації та Першого заступника Голови Організації головує на засіданнях З'їзду Організації;
 6. має право скликати позачергові засідання Правління Організації;
 7. за дорученням Голови має право підписувати документи, що стосуються діяльності Організації;
 8. забезпечує координацію діяльності та контроль за діяльністю місцевих осередків, Комітетів, інших структурних підрозділів Організації;
 9. надає Секретаріату Організації, Секретаріату з міжнародних відносин Організації, Головам Комітетів та керівникам інших структурних підрозділів Організації доручення,

необхідні для належного виконання ним своїх повноважень.

6.9.Секретаріат «Європейської молоді України».

6.9.1.   Керівництво Секретаріатом «Європейської молоді України» здійснює Голова
Секретаріату «Європейської молоді України». Голова Секретаріату «Європейської молодіУкраїни» обирається на засіданні З'їзду «Європейської молоді України» за поданнямГолови «Європейської молоді України» терміном на два роки.

 1. Заступники Голови Секретаріату та члени Секретаріату Організації призначаються та звільняються Правлінням Організації за поданням Голови Секретаріату Організації простою більшістю голосів.
 2. Секретаріат Організації:
 3. веде облік персонального складу членів Організації, здійснює видачу членських квитків;
 4. здійснює ведення та збереження загальної документації Організації, майна Організації тощо;
 5. забезпечує функціонування керівних органів, організовує виконання їхніх рішень;
 6. здійснює облік місцевих осередків Організації;
 7. здійснює нагляд за вчасністю та повнотою обсягу сплати членських внесків;
 8. за дорученням Правління Організації здійснює інші функції з метою виконання статутних завдань Організації.

6.10.  Секретаріат з міжнародних відносин «Європейської молоді України».

 1. Керівництво Секретаріатом з міжнародних відносин «Європейської молоді України» здійснює Голова Секретаріату з міжнародних відносин «Європейської молоді України».
 2. Голова Секретаріату з міжнародних відносин «Європейської молоді України» обирається на Правлінні «Європейської молоді України» за поданням Голови «Європейської молоді України» терміном на два роки.
 3. Заступники Голови Секретаріату з міжнародних відносин Організації та члени Секретаріату з міжнародних відносин Організації призначаються та звільняються Правлінням Організації за поданням Голови Секретаріату з міжнародних відносин Організації простою більшістю голосів.
 4. Секретаріат з міжнародних відносин Організації:

-     реалізує рішення Правління «Європейської молоді України»;

-  інформує міжнародних партнерів «Європейської молоді України» про діяльність Організації;

-   інформує про свою діяльність Правління Організації;

6.10.5.У разі поширення діяльності «Європейської молоді України» на територію
іноземної держави Організація зобов'язана в місячний строк подати необхідні документидля реєстрації в Міністерстві юстиції України як міжнародна.

6.11.Контрольно-ревізійна комісія «Європейської молоді України».

6.11.1.   Контроль за фінансовою діяльністю «Європейської молоді України», станом та
обліком матеріальних цінностей Організації здійснює Контрольно-ревізійна комісія, яка
обирається З'їздом Організації та підзвітна лише йому.

 1. Контрольно-ревізійну комісію очолює Голова, що обирається З'їздом Організації терміном на два роки.
 2. Кількісний склад Контрольно-ревізійної комісії визначається на З'їзді Організації.
 3. Контрольно-ревізійна комісія Організації:

-     перевіряє звіти та фінансову документацію, що надані Секретаріатом Організації та дає відповідні висновки;

-   проводить ревізію майна Організації;

-  у разі необхідності проводить позачергові перевірки діяльності Організації;

-   має доступ до всіх фінансових документів Організації.

 1. Члени Контрольно-ревізійної комісії Організації мають право брати участь у всіх засіданнях Правління «Європейської молоді України» з правом дорадчого голосу.
 2. Засідання Контрольно-ревізійної комісії Організації проводяться не рідше одного разу на три місяці.

6.11.7.   Рішення   Контрольно-ревізійної  комісії   Організації  приймаються   простою більшістю голосів від присутніх членів Контрольно-ревізійної комісії Організації.

6.12. Наглядова Рада «Європейської молоді України».

6.12.1. Створюється відповідно до рішення З'їзду «Європейської молоді України».

Персональний склад Наглядової Ради «Європейської молоді України» формується з провідних діячів у різних сферах суспільно-політичного життя відповідно до пропозиції Голови «Європейської молоді України».

 1. Персональний та кількісний склад Наглядової Ради «Європейської молоді України» затверджується З'їздом Організації.
 2. Наглядова Рада обирається на час виконання повноважень Голови Організації та інших керівних органів Організації.
 3. Наглядова Рада зі свого складу обирає Голову Наглядової Ради.
 4. Члени Наглядової Ради мають право брати участь в якості спостерігачів в роботі всіх керівних органів «Європейської молоді України» з правом дорадчого голосу.
 5. Наглядова Рада «Європейської молоді України»:

- подає рекомендації З'їзду, Правлінню, посадовим особам щодо пріоритетних напрямків діяльності «Європейської молоді України»;

-  сприяє в проведенні та реалізації програм та проектів «Європейської молоді України»;

- аналізує преспективи співпраці «Європейської молоді України» з політичними партіями та міжнародними партнерами.

 6.13. КоординаційнаРада «Європейської молоді України».

6.13.1. Координаційна Рада «Європейської молоді України» є постійнодіючим консультативно-дорадчим органом Організації тастворюється відповідно до рішення З'їзду «Європейської молоді України».

6.13.2. Персональний склад Координаційної  Ради «Європейської молоді України» формується з Голів міських та обласних осередків «Європейської молоді України».

6.13.3. Координаційна Рада «Європейської молоді України» зі свого складу обирає Голову Координаційної Ради «Європейської молоді України».

6.13.4. Форматом роботи Координаційної Ради «Європейської молоді України» є засідання, що відбуваються не рідше одного разу на три місяці. Засідання Координаційної Ради «Європейської молоді України» є повноважними за умов участі у ньому не менше ½ складу Координаційної Ради «Європейської молоді України». Рішення Координаційної Ради «Європейської молоді України» приймається простою білшістю голосів членів засідання Координаційної Ради «Європейської молоді України».

 1. КоординаційнаРада «Європейської молоді України»:

- подає рекомендації З'їзду, Правлінню, посадовим особам щодо пріоритетних напрямків діяльності осередків «Європейської молоді України»;

-  сприяє в проведенні та реалізації програм та проектів «Європейської молоді України»у осередках Організації.

6.14. Комітети «Європейської молоді України».

 1. Комітети (інші структурні підрозділи) «Європейської молоді України» створюються за рішенням З'їзду та виконують роботу відповідно до напрямків діяльності Організації.
 2. Діяльність Комітетів Організації регулюється Положенням про Комітети «Європейської молоді України», яке затверджується Правлінням Організації.

6.14.3. Керівництво Комітетами Організації здійснюють Голови Комітетів «Європейської молоді України», які затверджуються Правлінням «Європейської молоді України» за поданням Голови Організації.

7. МАЙНО ТА КОШТИ

 1. «Європейська молодь України» може мати у своїй власності майно та кошти, а також рахунки в банківських установах. «Європейська молодь України» набуває право власності на кошти та інше майно, передане йому засновниками, членами Організації або державою в установленому порядку, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та Організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.
 2. Джерелами коштів і майна «Європейської молоді України»:

-коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

- пасивних доходів;

 • коштів або майна, які надходять Організації від проведення її основної діяльності;
 • дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються Організації відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 • Кошти та майно Організації спрямовуються на виконання статутних завдань та забезпечення діяльності Організації.
 • «Європейська молодь України» має право на придбання у власність та оренду будинків, приміщень, споруд, транспорту, іншого рухомого та нерухомого майна.
 • «Європейська молодь України» може мати своїх штатних працівників для виконання організаційних та технічних завдань.
 • «Європейська молодь України» має право здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством з метою виконання статутних завдань і цілей.

7.7.   «Європейська молодь України», створені нею установи та Організації ведуть
оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах
державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах,
передбачених законодавством України.

7.8.  «Європейська молодь України» не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів, а члени не несуть відповідальності за зобов'язаннями «Європейської молоді України».Європейської молоді України

 • подає на затвердження Правління «
 • делегує частину своїх повноважень своєму Першому заступнику або Заступнику.

6.7.Перший заступник Голови «

 1. Перший заступник Голови «
 2. Перший заступник Голови Організації:
 3. за письмовим дорученням Голови Організації виконує частину його повноважень;
 4. представляє Організацію у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими державними та не державними українськими, закордонними та міжнародними організаціями, підприємствами, приватними особами;
 5. за відсутності Голови Організації головує на засіданнях З'
 6. має право скликати позачергові засідання Правління Організації;
 7. за дорученням Голови має право підписувати документи, що стосуються діяльності Організації;
 8. забезпечує координацію діяльності та контроль за діяльністю місцевих осередків, комітетів, інших структурних підрозділів Організації, створених на З'
 9. надає Секретаріату Організації, Секретаріату з міжнародних відносин Організації, головам комітетів, керівникам інших структурних підрозділів Організації доручення, необхідні для належного виконання ним своїх повноважень.

6.8.Заступник Голови «

 1. Заступник Голови «
 2. Заступник Голови Організації:
 3. за письмовим дорученням Голови Організації виконує частину його повноважень;
 4. представляє Організацію у відносинах з органами центральної та місцевої влади, іншими державними та не державними українськими, закордонними та міжнародними організаціями, підприємствами, приватними особами;
 5. за відсутності Голови Організації та Першого заступника Голови Організації головує на засіданнях З'
 6. має право скликати позачергові засідання Правління Організації;
 7. за дорученням Голови має право підписувати документи, що стосуються діяльності Організації;
 8. забезпечує координацію діяльності та контр
АНОНСИ ПОДІЙ
11.08.2015
Терміновий відбір учасників Академії Ліберального Майбутнього в Талінні,  Естонія! 30 серпня-1 вересня 2015 року. Всі витрати відшкодовуються. Можливість подати заявку є лише сьогодні (11 серпня2015) до 22:00! Заявки відправляти на: euroyouth_int@ukr.net Лише для членів ВМГО "ЄМУ" Вільна англійська - обов"язкова! Організатори - фонд політичних досліджень Європейський Ліберальний форум, Фонд Фрідріха Науманна, партія VVD (Нідерланди) і Академія Лібералізму Естонії, разом з правлячою ліберальною Естонською партією реформ. Програма передбачає тренінг з переговорів, лекції про ліберальні реформи, про електронний уряд, візит до Парламенту, розмову з депутатами, візит до Центру Кібер-безпеки НАТО.    
Докладніше >>>
05.05.2016
Молодіжний безпековий форум 2016 Interested in current Ukrainian security threats – and their global implications? What are the regional crises and conflicts and what impacts do they have on Ukrainian security? What reforms are being implemented in Ukraine to resolve the current crises? Interested in migration crises and gender equality issues? What does NATO do in Ukraine? These are just some of the questions the YOUNG UA Security Forum 2016 will examine and debate from 9th to 16th July 2016 at a Special Training Center of National Academy of Internal Affairs at Vita Poshtova, Kyiv, Ukraine. The week will host numerous diplomats, academics and researchers in order to ensure an insightful and exciting debate.  The topics will be presented through lectures, panel debates, workshops and discussion, and you will have an unprecedented opportunity to have a unique cultural experience in Kyiv, Ukraine. Please do not hesitate to contact us! Invitation here: https://drive.google.com/open?id=0B6z8E5e30iK9MEtNeTlhaXdnUms  Programme here: https://drive.google.com/open?id=0B6z8E5e30iK9MC1uQzRhbnN4NEE Apply here: https://docs.google.com/forms/d/1Dl1e1XvCRdcR3EE4bBeIji-bshOKmJKFC1l_h3Zq8bs/edit?usp=forms_home&ths=true  
Докладніше >>>
09.04.2017
Європейська молодь України повідомляє, що Міжнародна федерація ліберальної молоді IFLRY, парасолькова організація ЄМУ, запрошує на Генеральну Асамблею та семінар в Фесалоніках, Греція. Якщо ви бували на заходах ІФЛРІ - то ви можете також спробувати балотуватись на посаду Віце-Президента. Деталі щодо правил участі (в т.ч. фінансові) - за посиланням (англійською мовою). http://www.iflry.com/open-call-delegates-and-participants-for-our-general-assembly-and-seminar-in-thessaloniki-greece-june-2017/ Хто хоче подаватись - пишіть нам запитання  в приватні повідомлення на сторінці фейсбук:   https://www.facebook.com/euroyouth.org.ua #EYU #IFLRY
Докладніше >>>


ВСТУПИТИ В ОРГАНІЗАЦІЮ


ЗРОБИТИ ВНЕСОК


СОЦОПИТУВАННЯ
Чи подобається Вам новий сайт ЄМУ

 Так
 Ні
 Могли зробити і кращий

 
Чи повинна мати вплив на переговори про асоціацію з ЄС внутрішня ситуація на Україні?

 повинна
 не повинна
 мені байдуже

 
© 2007 – 2011 Європейська молодь України Зроблено в FOBS За підтримки МФ «Відродження»
Українськіреферати в онлайн бібліотеці